Marianne Enge Swartz i kopia av Elin Wägners Akademieklänning

”Ensam dam bland 17 herrar”

14 maj kl. 14.00 i Bergs bygdegård

Entré (inkl kaffe och ostkaka): 100 kr

I år är vårt program en monolog av Marianne Enge Swartz: ”Ensam dam bland 17 herrar”. Vi möter Elin Wägner på kvällen när hon kommit hem efter sitt inträde i Svenska Akademien. Marianne framträder i  en kopia av Elins Akademieklänning. Kaffe och ostkaka ingår i entrén. Programmet är Elin Wägner-sällskapets inslag i årets Elin Wägner-vecka 13-22 maj 2022. 

 Årsmötet 2022 

Medlemmarna kallas till årsmöte kl 16 i anslutning till programmet ovan. Ingen entré om du bara kommer till årsmötet! Verksamhetsberättelse

Dagordning:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse
 5. Styrelsens ekonomiska redovisning samt revisorernas berättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
 8. Val av ordförande för nästa verksamhetsår
 9. Val av övriga styrelseledamöter
 10. Val av två revisorer jämte två suppleanter
 11. Val av valberedning
 12. Övriga frågor

Framförande av ”Ensam dam bland 17 herrar” SPF Huddinge april 2022. Monologen bygger helt på citat ur Elin Wägners verk och brev. Sammanställd och framförs av Marianne Enge Swartz, kontakta gärna om din organisation eller förening önskar besök av Elin Wägner under hösten!