Stadgar för Elin Wägner-sällskapet antagna den 9 juni 1990 med ändringar (i §4) enl. årsmötesprotokoll 1992-05-17 samt 2009-05-16.

§1
Föreningens namn är Elin Wägner-sällskapet
§2
Elin Wägner-sällskapet har till syfte att hålla Elin Wägners livsverk levande genom att uppmuntra studiet av hennes författarskap och lyfta fram hennes idéer och tankar om samverkan mellan kvinnor och män i arbetet för fred och miljö. Kärleken till hembygden var hennes främsta inspirationskälla och föreningen ser det som sin uppgift att verka för varsamhet med livet, jorden och naturen i alla dess former.
Elin Wägner-sällskapet vill arbeta för att Elin Wägners författarskap ska finnas tillgängligt för allmänheten samt uppmuntra till läsning av hennes verk och diskussioner om de grundläggande idéerna genom produktion av och stöd till småskrifter, föreläsningar, radioprogram, teaterföreställningar etc. Föreningen vill också aktivt arbeta för att minnen från hennes liv samlas in och bevaras.
§3
Alla som stöder sällskapets syften och erlägger fastställd årsavgift kan vara medlemmar. Även juridisk person kan vara medlem.
§4
Elin Wägner-sällskapet leds av en styrelse bestående av ordförande samt minst 6 ledamöter. Beslut vid styrelsemöte fattas efter konsensus. Styrelsen är beslutsmässig då minst en mer än hälften av ledamöterna deltar. Styrelsen har rätt att adjungera medlem av sällskapet för handläggning av speciella ärenden.
Årsmötet utser ordförande för ett år samt styrelseledamot för två år med beaktande av en sådan periodicitet att halva antalet styrelseledamöter årligen står i tur att avgå.
§5
Verksamhetsåret sammanfaller med kalenderåret.
§6
Årsmöte skall hållas i lämplig anslutning till Elin Wägners födelsedag den 16 maj. Kallelse till årsmöte skall utgå senast två veckor före årsmötet.
§7
På årsmötet skall följande ärenden behandlas:
 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse
 5. Styrelsens ekonomiska redovisning samt revisorernas berättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
 8. Val av ordförande för nästa verksamhetsår
 9. Val av övriga styrelseledamöter
 10. Val av två revisorer jämte två suppleanter
 11. Val av valberedning
 12. Övriga frågor
§8
Styrelsen får kalla till extra medlemsmöte när så erfordras. Om revisorerna eller tio procent av samtliga medlemmar så önskar, skall styrelsen snarast kalla till medlemsmöte.
§9
Dessa stadgar kan ändras på medlemsmöte om kallelsen till mötet innehåller lydelse av den föreslagna ändringen jämte underrättelse om att fråga om stadgeändring skall behandlas på mötet.
§10
Beslut att upplösa föreningen fattas av två på varandra följande medlemsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte.
§11
Om föreningen upplöses skall eventuellt överskott förvaltas av Växjö kommuns kulturnämnd enligt sällskapets syfte.