Dagmar Brunow, professor vid Linné-universitetet och ledamot av Elin Wägner-sällskapets styrelse berättar om sitt spännande detektivarbete kring Elin Wägner och filmen. I tre decennier var Elin Wägner involverad i filmskapande, en sida av Elin som är mindre känd än hennes författarskap. Som manusförfattare är hon en av de få som klarade övergången från stumfilm till ljudfilm. 

Efter föredraget kaffe med småländsk ostkaka, 60 kr.

Alla välkomna till Elin Wägner-dagen. Gratis entré!

Årsmöte  ca kl 16.00 

Medlemmarna kallas till årsmöte som hålls i direkt anslutning till programmet ovan.  Verksamhetsrapporten 2022 finns här. På årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse
 5. Styrelsens ekonomiska redovisning samt revisorernas berättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
 8. Val av ordförande för nästa verksamhetsår
 9. Val av övriga styrelseledamöter
 10. Val av två revisorer jämte två suppleanter
 11. Val av valberedning
 12. Övriga frågor