Ingenting blir som man tänkt sig denna vår. Elin Wägner-dag och årsmöte planerade vi för Elins födelsedag och på Lilla Björka. Våra medlemmar kallades till genom sedvanligt utskick av Bergsluft. Men på grund av coronaläget såg vi oss tvungna att avboka vår föredragshållare, författaren Ida Andersen. Eftersom läget inte är bättre och många av våra medlemmar är äldre vill vi följa folkhälsomyndighetens rekommendationer och inte uppmuntra till fysiska möten. Vi vill därför försöka hålla årsmötet på Elin Wägners födelsedag den 16 maj kl 14.00  länk eller genom mailkontakt. Det finns två möjligheter:

Alt. 1 Du kan vara med om du har dator, padda eller telefon med internetuppkoppling. Det går till så att du skickar ett mail till amwillebrand[at]hotmail.com. I retur får du ett mail med en länk som du klickar på den 16 maj strax före kl. 14.00. Du kan då höra och se ordföranden och delta i mötet. 

Alt. 2. Du skickar ett mail till amwillebrand[at]hotmail.com med godkännande/avslag av förslag till beslut senast den 15 maj. 

Maila oss, så skickar vi dig dokumenten.

Dagordning:

Val av ordförande och sekreterare för mötet – sittande.

Val av två protokolljusterare tillika rösträknare – ordföranden föreslår.

Fråga om årsmötets behöriga utlysande – godkänd avisering genom Bergsluft och hemsida.

Styrelsens verksamhetsberättelse – läggs till handlingarna.

Styrelsens ekonomiska redovisning samt revisorernas berättelse – läggs till handlingarna.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen – beviljas.

Fråga om ändrat budgetår till kalenderår (årsmötet 2019 biföll förslaget) – fastställande av förslaget.

Fastställande av medlemsavgift för nästa år – oförändrat 150 kr.

Val av ordförande – omval av Ann-Margreth Willebrand.

Val av övriga styrelseledamöter – omval av samtliga övriga ledamöter.

Val av två revisorer jämte två suppleanter – omval.

Val av valberedning – omval.

Övriga frågor – om du har tankar omkring vår verksamhet och/eller idéer om hur vi kan öka vårt medlemsantal så är vi tacksamma om vi får ta del av dem.

Elin Wägner-sällskapets styrelse hoppas att många medlemmar vill delta i årsmötet på länk eller genom mailkommentar av förslag till beslut.

Styrelsen för Elin Wägner-sällskapet